หน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหาร สามารถแสดงเครื่องหมายรับรองเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความสำเร็จขององค์กรได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองระบบบริหารของบริษัท

       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองระบบบริหาร

       UKAS Accreditation Condition & Use of Logo


เครื่องหมายการรับรอง สำหรับผู้ที่ได้รับการรับรอง

       ISO 9001 Quality Management Systems

       ISO 14001 Environmental Management Systems

       OHSAS 18001Occupational Health and Safety Management Systems

       ISO 22000 Food Safety Management Systems

       ISO 50001 Energy Management Systems

       ISO 29110 Software Engineering

Visitors: 137,795