เกี่ยวกับ ACM 

บริษัท เอซีเอ็ม เซอร์วิสเซส  จำกัด เป็นสาขาประจำประเทศไทยของ  ACM LIMITED ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบัน
ผู้ให้การรับรอง
มาตรฐานสากล (Certification Body :CB) ที่ได้รับการรับรองจาก The United Kingdom Accreditation Service 
หรือ
 UKAS โดยบริษัทฯ ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน สากลต่าง ๆ อาทิ ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 29110 เป็นต้น และมีสาขาในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกกว่า 24 ประเทศ  ACM 
ได้รับการรับรองระบบงานจาก UKAS ในมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ 

     
     
     
        
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000
  
                                                                       

 

ACM SERVICES COMPANY LIMITED

ACM Services Company Limited is Thailand office of ACM group, an accredited certification body that 
brings together many differentassessment and certification skills which enables it to deliver a professional 
accredited ISO certification service.

ACM is accredited by UKAS (United Kingdom Accreditation Service) to carry out assessments for Quality, Environmental, Occupational Health and Safety, Food Safety and Energy management systems and have
achieved an enviable reputation in all sectors for offering an effective, efficient and value adding assessment service. 

Our accreditation is strictly monitored by UKAS to ensure that we maintain only the highest levels of service 
to all our clients both in the UK and aboard.

ISO accreditation is a term that is often misused. Accreditation refers to the certification body and registration or ISO 
certification is the term that Applies  to company’s seeking registration to one or more of the international standards. 

ACM have a large scope of accreditation from UKAS and are continually striving to increase this scope to encompass 
more business  activities.

For informations on current ACM accreditations, please visit current ACM accreditations.

     
     
     
     

UKAS Accreditation ISO 9001                                                               
UKAS Accreditation ISO 14001

UKAS Accreditation OHSAS 18001
UKAS Accreditation ISO 22000

 

 

 

 

Visitors: 151,618